Humboldt Park School

Humboldt Park School

Hoob:
K4-8
Lub Sijhawm:7:35 a.m. – 2:25 p.m. Kab Lis Kev Cai (Traditional), ESL Hom: Cov Zos Ib Cheeb Tsam Ze Kev caij tsheb mus los:Cheeb Tsam Bay View, 1-mile chaw mus taw Cov Sijhawm Kev Pab Tom Qab Lawj Ntawv:2:30 – 6:00 p.m.

Ntsig txog

Lub Tsev Kawm Ntawv Humboldt Part K4-8 School yog mob siab txog txoj kev kawm ntawm txhua tus menyuam kawm ntawv txog feem kev kawm thiab kev ntaus phooj ywg kom loj hlob zuj zus. Peb muab kev qhia zoo tshaj plaws rau koj tus menyuam. Muaj thaj tsam  li 16 hom lus sib txawv uas tau sib tham nyob rau hauv peb lub tsev kawm ntawv los cov menyuam kawm ntawv los ntawm sab Africa, Asxis, cov tebchaws sab Nruab Nrab thiab Qab Teb Asmesliskas, sab techaws Yus-lauv Hnub Tuaj thiab sab tebchaws Nruab Nrab Hnub Tuaj, lwm thaj chaw. Humboldt Part yog ib lub ntiaj teb me tiag tiag ntawm lub ntiaj teb no. Peb muaj kev qhia hom kawm paj nruag puv sijhawm, hom kawm txuj ci thiab hom kawm tswj lub cev thiab peb lub tsev kawm ntawv theem nrab muaj cov kev kawm tseem ceeb thiab xaiv kawm tau. Uas npaj txog tej txuj ci kev xav nyob rau theem siab zog, Humboldt Part npaj nws cov menyuam kawm ntawv kom kawm tau rau tsev kawm ntawv theem siab, qeb nrab thiab siab dua ntawd. Thov nres ncig xyuas!

Cov kev kawmHom kawm tomqab lawb hauv Tsev Kawm Ntawv: Community Learning Center; pib thaum 2:30 teev tsaus ntuj, tag thaum 6 teev tsaus ntujCov chaw sib koom tes hauv lub zos:  Boerner Botanical Gardens, Keep Greater Milwaukee Beautiful, Milwaukee Art Museum, Second Step / Steps to Respect, Unity Evangelical Lutheran ChurchPhau ntawv kawm Humboldt Park: Haum rau Cov Txheej Txheem Kev Kawm Hauv Lub Xeev nrog rau cov kev kawm tshwj xeeb hauv Kev Tsim Txuj Ci Ubno, Kev Hu Nkauj, Kawm Nrhiav Cov Hauv Kev, Springboard, Zej zog/Pabcuam Kev Kawm thiab Kev Ua Siab Ntev Qhia.

Hom kislas: Basketball (Co-ed), Flag Football, Track

Koom haum/Lwmya: Boy Scouts, Brownies, Chess Club, Cub Scouts, Daisies, Girl Scouts, National Junior Honor Society, Lego League Robotics, Music lessons offered, Student Council; Homework Help, Love and Logic, Restorative Justice, Teaching Tolerance

 

Tsev Kawm Ntawv Cov Ntaub Ntawv (Data)

Enroll Online Anytime
Common Core State Standards
PBIS
(414) 294-1700 • TTY: (866) 823-8958
3230 S. Adams Ave., Milwaukee, WI 53207
Georgia A. Becker, Principal
Email: beckerga@milwaukee.k12.wi.us
Website:
http://www2.milwaukee.k12.wi.us/humboldt/