Universal Academy for the College Bound

Qib Kawm: K4-8 Cov Sijhawm:
K4-5: 7:45 a.m. – 2:45 p.m.

6-8: 8:45 a.m. – 3:50 p.m.

Cov Kev Kawm/Tsom Mus Rau:Phau Ntawv Kawm Tau Tshaj Lij/Kawm Muaj Txuj Ci Yeeb Yam (Fine Arts Infusion) Hom: Tsev Kawm Ntiag Tug Kev Mus Los: Tsis Muaj Cov sijhawm kawm tom qab lawj ntawv:4 p.m. to 6 p.m.

About

Tsev Kawm Universal Education lub luag haujlwm yog txhawm rau muab cov kev kawm paub tsis sib xws thiab muaj txiaj ntsig siab rau txhua tus tub ntxhais kawm thiab npaj lawv mus kawm qib siab, kawm txuj ci ubno thiab ua tus coj txhawm txhawm rau kev ruaj ntseg ua haujlwm ncua sijhawm thib 21. Peb nrhiav los tsim cov neeg siab loj siab dav uas yuav los txhawb rau txoj kev hloov pauv ntawm lawv lub zej zog uas yog ua tus coj lawm yav tom ntej thiab ua ib tus neeg zoo nyob hauv sim neej Cov Kev Kawm Hauv Ntiaj Teb rau Cov Npaj Mus Kawm Tsev Kawm Qib Siab (The Universal Academy for the College Bound) qhib thaum lub caij nplooj ntoo zeeg xyoo 2013, muab cov hauv kev kawm tsis xws leej twg hauv cov tsis yog tsoomfwv li tsev kawm! Tsev Kawm Universal Education muaj kev paub los tsim cov thawj coj nyob rau lub neej tom ntej thiab cov neeg coj zoo hauv sim neej hla cov kev kawm txawv. Peb muaj chav kawm muaj thiab ib puag ncig kev kawm sib txawv.

Programs

Cov Kev Kawm Tom Qab Lawj Ntawv: Peb Cov Tub Ntxhais Kawm muaj txoj hauv kev los koom nrog hauv FAME. Nov yog peb cov kev kawm Txuj Ci Yeeb Yam thiab Kawm Nkauj. Cov tub ntxhais kawm muaj txoj hauv kev xaiv los ntawm cov kev kawm txuas mus ntxiv no: Seev cev, Saib Nam, Ua Yeeb Yaj Duab, Nkauj, (kev hu nkauj/suab paj nruag), Pawg hu nkauj nrog suab paj nruag, thiab Txuj Ci Yeeb Yam. Thaum lub sijhawm 4-6 p.m.

Cov koom tes hauv zej zog: Milwaukee Area Technical College (MATC)

Phau ntawv kawm: Phau ntawv kawm tau sai nrog kev kawm yeeb yam cov ntsiab lus kawm tseem ceeb

Chav Kawm Txuj Ci/Lwm yam: Phau Ntawv Hauv Ib Xyoos, Pawg Hawm Hauv Tebchaws, Seev cev, Pawg Ub Ntxhais Kawm, Cov NiamTxiv Koom Tes Nrog,  Kenneth Gamble/Leon Huff

Roos tsho hnav ib yam: Xav kom muaj – Tsho: Xim ci xiav (Oxford/Peter Pan); Ris/Tiab Luv/lwm yam: xim khaki; rau khau dub

 

School Data

*New School

Enroll Online Anytime Common Core State Standards PBIS
(414) 914-9220 (Millennium) Chaw Kawm Millennium (K4-5): 3872 N. 8th St.(414) 716-5858 (Renaissance)

Chaw Kawm Renaissance (6-7): 6850 N. 53rd St.

LaShawnda Holland, Thawj xib fwbEmail: lohalland@universalcompanies.orgJunius Yates, Thawj xib fwbEmail: jyates@universalcompanies.org Website: www.universalcompanies.org